Friday, June 19, 2015

دل از دیار خلایق بشد به شهر حقایق
زهای و هوی حریفان ز نای و نوش ظریفان
در آن طرف که زمستی تو گل ز خار ندانی
عجب که گل چه چشید و عجب که خار چه میشد

No comments:

Post a Comment