Tuesday, February 4, 2014

Marc Quinnمارک کویین هنرمند معاصر انگلیسی
بعضی از کارهای مارک کویین هنرمند معاصر انگلیسی
مجمسمه های معروفش از کیت ماوس ؛ معلولین و خودش
...........
او میگوید : وقتی کیت ماوس به عنوان مدل در برابر من قرار گرفت . فکر می‌کنم او بتواند تفاوت بین خود و تصویر خود در این مجسمه را درک کند. »
به اعتقاد مارک کوئین؛ موضوع این مجسمه این است که آیا ما تصویر را می‌سازیم یا تصویر ما را می‌سازد.
به گفته وی این مجسمه در باره رویاهای ناممکن و فناناپذیر است.
" در انگلستانمارک کوئین در سال 1998 به مدت 4 ماه حدود 5/4 لیتر از خون بدن خود را جمع آوری و منجمد کرد. (این مقدار برابر با کل خون بدن است) و سپس شکل سر خود را به صورت مجسمه ای از داخل این خون های یخ زده درآورد. در واقع تصویری از خود با خون خود ساخت. اما بسیار زیباتر و ظریف تر از آنچه قابل تصور است. که به تمام جزئیات چهره اعم از مژه ها و چال های زیر لب و چانه و ... پرداخته بود.خود کویین می گوید که این اثر بیشتر بر این فرض استوار است که شباهت های بین مردم بسیار بیشتر از تفاوت هاست. وی همچنین قالبی از سر خود بر شیر منجمد درآورد تا به شیر به عنوان یک مایع مهم حیاتی پرداخته باشد."

اودر واقع به دنبال در هم شکستن طبقه بندی های سنتی است .ببین انسان ها هیچگونه تفاوتی وجود ندارد. مهم واقعیت است. هر آنچه که می بینند. به دنبال آن هستند تا با به تصویر کشاندن آنچه از بدن که همواره زشت می پنداشتیم، ثابت کنند زشتی های واقعی از درون خود ماست.

No comments:

Post a Comment